Uczestnicy transakcji na giełdzie

Na giełdzie papierów wartościowych uczestnikiem transakcji, co prawda nie może być osoba fizyczna, lecz statut i organizacja giełdy wskazują wszystkie podmioty, które mają możliwość bycia uczestnikiem obrotów papierami wartościowymi dopuszczonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego do obrotu. Zasadniczo, regulamin giełdy papierów wartościowych wymienia cztery grupy uczestników transakcji, należą do nich, pośrednicy, urzędnicy, samodzielni uczestnicy i tak zwani goście. Zdecydowanie najliczniej reprezentowaną grupą są pośrednicy, czyli maklerzy papierów wartościowych, którzy, aby sprawować daną funkcję muszą uzyskać od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na wykonywanie zawodu. Maklerzy grupują się w większe organizacje, jak domy maklerskie. Obecnie na warszawskiej giełdzie działa ponad czterdzieści domów maklerskich. Maklerzy papierów wartościowych są pośrednikami w transakcjach kupna i sprzedaży, między podmiotami, które reprezentują. W zamian za wykonywane czynności, maklerzy otrzymują, określoną w umowie prowizję. Można wymienić dwie grupy maklerów działających na giełdzie, maklerzy kursowi i wolni. Maklerzy wolni zakupują i sprzedają papiery wartościowe na własny rachunek, nie działają w niczyim imieniu. Inną grupą uczestników transakcji na giełdzie są samodzielni uczestnicy. Urzędnicy, którzy są trzecią grupą podmiotów działających na giełdzie, reprezentują interesy firm, dla których pracują.