Składanie zleceń maklerskich

Zlecenia są informacja o tym, co i na jakich zasadach inwestor zamierza kupić lub sprzedać na giełdzie. Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę tylko poprzez biura maklerskie, w których posiadają rachunki. Zlecenia można składać: telefonicznie, przez Internet, osobiście w domu maklerskim i wysyłając zlecenie faksem. Składając zlecenie inwestor musi określić: czy chce kupić czy sprzedać (rodzaj zlecenia), nazwę przedmiotu transakcji, cenę, w jakiej chce dokonać transakcji, termin ważności zlecenia, liczbę instrumentów kupna lub sprzedaży oraz ewentualne dodatkowe warunki realizacji. Zlecenia są przekazywane do central domów maklerskich, gdzie są weryfikowane. Po pomyślnym procesie inwestor otrzymuje potwierdzenie złożenia zlecenia, a dom maklerski składa na giełdę zlecenie maklerskie. Następnie zlecenie maklerskie trafia do tzw. arkusza zleceń. Ci, którzy chcą kupić drożej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą kupić taniej, natomiast sprzedający taniej, mają pierwszeństwo przed tymi, którzy chcą sprzedać drożej. Jeżeli kilku inwestorów złożyło zlecenia z tą samą ceną, o kolejności realizowania zleceń będzie decydował czas ich zgłoszenia do systemu giełdowego. Zlecenia składa się anonimowo, tzn., że inwestorzy nie wiedzą, z kim mogą zawrzeć transakcje. Giełda daje możliwość realizowania różnorodnych strategii inwestycyjnych. Wyróżnia się zlecenia z limitem ceny i zlecenia bez limitu ceny.