Rodzaje rynków giełdowych

Wyróżnia się dwa rodzaje rynków: podstawowy i równoległy. Instrumenty finansowe (również akcje) mogą być dopuszczone do obrotu na giełdzie, jeżeli: KPWiG zatwierdziła prospekt emisyjny związany z danym instrumentem, ich zbywalność jest nieograniczona, w stosunku do emitenta instrumentu nie trwa postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Do obrotu na rynku podstawowym dopuszczane są akcje spełniające kryteria odpowiedniej wartości i rozproszenia, których emitenci przedstawili sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata. W ramach rynku podstawowego giełda wyodrębniła specjalny segment Plus, na którym plasują się spółki, które oprócz wymogów mierzalnych spełniają określone kryteria jakościowe, np. ład korporacyjny odpowiednie standardy komunikacyjne między emitentami a inwestorami. Na rynku podstawowym notuje się: większość akcji i obligacji, wszystkie instrumenty pochodne oraz wszystkie certyfikaty inwestycyjne, prawa pierwszeństwa z obligacji. Na rynku równoległym notuje się są pozostałe papiery: akcje najmniejszych spółek oraz jedną serię obligacji korporacyjnych. Na tym rynku stworzono specjalny segment tzw. segment Prim, którego dotyczą dodatkowe wymogi, np. dotyczące standardów komunikacji emitentów z inwestorami. Istnieje również wydzielony segment Innowacyjnych Technologii (SiTech), który grupuje spółki działające w obszarze nowoczesnych technologii. Czasami nawet najnowocześniejszych.