Prawa przysługujące akcjonariuszowi

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, prawo emisji akcji mają tylko dwa typy spółek, należą do nich spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Każdy, kto nabędzie akcje danej spółki, może czerpać z tego tytułu określone korzyści. Najczęściej spotykanym podziałem, który wynika z posiadania akcji przez akcjonariusza jest podziała na uprawnienia majątkowe i korporacyjne. Prawa każdego akcjonariusza powinny być równe, lecz w szczególnych przypadkach stwierdzonych w kodeksie spółek handlowych nie są. Statut spółki może na przykład niektórym wyemitowanym akcjom przypisać szczególną wartość, mówimy wówczas o akcjach uprzywilejowanych. Do uprawnień majątkowych wynikających z bycia akcjonariuszem w spółce należą, prawa do otrzymania części zysków wypracowanych przez daną spółkę, jest to tak zwane prawo do dywidendy. Jeżeli jesteśmy akcjonariuszem, to nikt żadna uchwała walnego zgromadzenia ani statut nie mogą nas pozbawić tego prawa. Innym niezbywalnym prawem wynikającym z samego faktu bycia akcjonariuszem jest prawo do partycypowania w podziale majątku spółki, jeżeli dojdzie do jej likwidacji. Z kolei do grupy uprawnień korporacyjnych, wynikających z bycia akcjonariuszem należą prawo głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Posiadanie jednej akcji zwykłej daje nam prawo do posiadania jednego głosu. Akcje uprzywilejowane mogą nam dać dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Prawem korporacyjnym jest również bierne prawo głosu.