Prawa do akcji (PDA)

Prawo do akcji to papier wartościowy nadający uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Prawo to powstaje od momentu dokonania przydziału akcji i wygasa z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych. Prawa do akcji mogą stać się przedmiotem obrotu tuż po przydziale akcji i jednocześnie przed ich zarejestrowaniem w sądzie. Obrót prawami do nowych akcji podlega takim samym zasadom jak obrót akcjami, tzn. notowane są w tym samym systemie notowań, rozliczenie transakcji przeprowadza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz dom maklerski według zasad dotyczących akcji. Następnie sąd podejmuje decyzję o zarejestrowaniu nowej emisji, spółka uzgadnia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz giełdą termin pierwszego notowania-, ale nie PDA, lecz akcji. Zmiana przeprowadzana jest z sesji na sesję i nie wiąże się z konieczności podejmowania przez akcjonariusza jakichkolwiek działań. Cena PDA ściśle wiąże się z ceną akcji spółki notowanych na rynku. Ich cena jest taka sama lub też PDA mają cenę nieco niższą. Cena jest niższa przeważnie, gdy cena rynkowa jest wyższa od ceny emisyjnej i wynika z ryzyka niedopuszczenia akcji do obrotu. Gdy sąd odmówi rejestracji emisji akcji, emitent ma obowiązek zwrotu posiadaczowi PDA środków finansowych według ceny emisyjnej, niezależnie, jaką cenę posiadacz PDA zapłacił za prawo do objęcia akcji. Wszelkiego rodzaju akcji.