Płynność obrotu- sukces giełdowy

Płynność (free float) jest wskaźnikiem określającym procent akcji w „wolnym obrocie”. Stanowi stosunek liczby akcji posiadanych przez „drobnych” akcjonariuszy do całościowej liczby akcji. Free float podlega ciągłym zmianom, zmniejsza się w skali całej giełdy. Może to być spowodowane posiadaniem przez inwestora dużej liczby akcji z myślą o kontroli nad spółką lub akumulacją akcji spółki postrzeganych przez inwestorów instytucjonalnych, jako atrakcyjne. Wzrost wskaźnika powodują nowe emisje akcji, skierowane do drobnych akcjonariuszy, lub sprzedaż akcji przez inwestorów instytucjonalnych. Zwykle im wyższy free float, tym wyższa płynność określonego papieru. Płynność papieru określa się, jako sprzedaż dużego pakietu akcji w stosunkowo krótkim czasie bez znacznego spadku cen. Wysoka płynność akcji jest zjawiskiem pożądanym, natomiast mała płynność oznacza żądanie przez inwestorów premii za ryzyko płynności w celu zabezpieczenia się przed potencjalnym brakiem możliwości odsprzedaży dużych pakietów akcji po cenie oferowanej przez rynek w przypadku niewielkich ich pakietów. Giełda może wspierać płynność przez zmiany doskonalące systemu transakcyjnego, programy wspierające płynność motywujące spółki do aktywnej komunikacji z inwestorami, zmiany polityki cenowej w odniesieniu do dystrybutorów informacji i członków giełdy, czy też usuwanie barier technologicznych uniemożliwiających prawidłowe składanie zleceń i zawieranie transakcji.