Papiery wartościowe notowane na giełdzie

Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych notowane są dwie grupy podmiotów. Pierwszym z nich są kasowe papiery wartościowe. Wśród kasowych papierów wartościowych należy wymienić akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, warranty opcyjnie, prawa pierwszeństwa, prawa do poboru, prawa do akcji. Najchętniej kupowanymi i sprzedawanymi papierami wartościowymi są bez wątpienia akcje. Wyróżnić można wiele rodzajów, akcji, imienne, na okaziciela, aportowe, uprzywilejowane czy gotówkowe. Wszystkie z nich można nabyć na giełdzie papierów wartościowych. Gracze giełdowi dokonują obrotu akcjami według swojego przeczucia, oraz także poprzez analizę prognoz i statystyk prezentowanych przez daną firmę maklerską. Obecnie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych swoje usługi oferuje około czterdziestu domów maklerskich. Coraz popularniejszym instrumentem finansowym na warszawskiej giełdzie są obligacje rządowe. W przeciwieństwie do akcji, obligacje są oprocentowane stałym kursem i nie ma możliwości jego zmiany. W przypadku akcji dochód jest zmienny i nie można go nigdy precyzyjnie przewidzieć. Pochodnymi papierami wartościowymi są kontrakty terminowe, które mogą być zawierane na akcje, na obligacje, kursy walutowe, indeksy giełdowe, opcje na indeksy giełdowe i na akcje oraz jednostki indeksowe. By zaznajomić się ze wszystkimi rodzajami papierów wartościowych trzeba poświęcić trochę czasu.