Obligacje i jej rodzaje

Obligacja to papier wartościowy potwierdzający, że jego nabywca udzielił emitentowi pożyczki na warunkach, które emitent zobowiązał się wypełnić w określonym czasie. Można wyróżnić obligacje komunalne i zero kuponowe. Obligacje komunalne są konkurencją dla funduszy unijnych. Obligacje zero kuponowe stanowią szansę na pewny i bezpieczny zysk. Ze względu na sposób ustalenia odsetek, obligacje dzieli się na: obligacje o stałym oprocentowaniu oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu. W obligacjach o stałym oprocentowaniu ustalone jest ono w momencie sprzedaży i obowiązuje do czasu wykupu. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu to takie obligacje, których oprocentowanie oparte jest zwykle o tzw. stopę bazową i powiększone o marżę. Wyróżnia się także: obligacje zamienne, obligacje z prawem poboru (opcyjnie), z opcją wykupu na żądanie, z opcją sprzedaży na żądanie właściciela, obligacje zagraniczne, imienne, euro obligacje, obligacje na okaziciela. Podmiot rozporządzający obligacjami zaciąga w ten sposób pożyczkę, natomiast kupujący dostarcza mu pieniądze. Głównymi kosztami zawierania transakcji obligacjami są prowizje maklerskie. Zwykle są niższe niż akcje, ale jednocześnie zróżnicowane w zależności od biura maklerskiego. Emitentami obligacji mogą być: Skarb Państwa (obligacje skarbowe), przedsiębiorstwa prywatne (obligacje korporacyjne), gminy lub miasta (obligacje komunalne). A zatem podstawowe.