Krótka sprzedaż na giełdzie

Krótka sprzedaż jest sprzedażą akcji, których się nie posiada. W celu zawarcia takiej transakcji, pożycza się papiery wartościowe za pośrednictwem biura maklerskiego, a następnie zwrócić je w określonym terminie. Najczęściej odbywa się to przez odkupienie na giełdzie. Transakcja opłaca się jedynie wtedy, gdy spadną ceny akcji danego waloru. Celem krótkiej sprzedaży jest zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. Gdy kurs danych papierów spadnie, odkupienie ich po niższym jest równoznaczne z zarobkiem na różnicy między ceną sprzedaży przy wyższym kursie, a ceną odkupu papierów, (gdy kurs był niższy). Firma pośrednicząca może zawrzeć z klientem umowę pożyczki papierów wartościowych w celu krótkiej sprzedaży tylko wtedy, gdy wcześniej zawarła z klientem ramową umowę sprzedaży krótkiej. Pożyczkobiorca ma obowiązek ustanowić zabezpieczenie sprzedaży krótkiej na rzecz firmy pośredniczącej udzielającej mu pożyczki papierów wartościowych. Na zabezpieczenie sprzedaży krótkiej składają się: zabezpieczenie początkowe, zabezpieczenie dodatkowe. Zabezpieczeniem początkowym są środki pieniężne, gwarancje, akredytywy lub poręczenia bankowe, maklerskie instrumenty finansowe oraz bony skarbowe lub obligacje puszczone w obieg przez Skarb Państwa. Zabezpieczeniem dodatkowym są wyłącznie: środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych lub maklerskich instrumentów finansowych, inne środki pieniężne, maklerskie instrumenty, bony skarbowe lub obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa.