Korzyści płynące z zakupu akcji

Każdy z nas, kto ukończył osiemnaście lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma prawo do uczestnictwa w obrocie papierami wartościowymi na giełdzie. Jedną z najpowszechniejszych form inwestowania pieniędzy na giełdzie jest zakup i sprzedaż akcji wybranych spółek. W sierpniu dwutysięcznego dwunastego roku, na warszawskiej giełdzie można było zakupić akcje około czterystu trzydziestu spółek. Oczywiście by zakupić akcje spółki o największym potencjale wzrostowym trzeba posiadać dużą wiedzę w tym temacie, a także mieć przysłowiowego nosa. Z bycia posiadaczem akcji danej spółki płyną różne prawa, które możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy, prawa majątkowe i korporacyjne. Do praw majątkowych płynących z samego zakupu akcji należą prawa do dywidendy, czyli udziałów w wypracowanym przez spółkę zysku, prawa do udziału w podziale majątku spółki, gdy zajdzie potrzeba jej likwidacji, czy prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, omawiając prawa majątkowe płynące z samego faktu bycia właścicielem akcji nie można ominąć prawa do poboru akcji z nowej emisji. Całość uprawnień i obowiązków płynących z bycia posiadaczem akcji spółki akcyjnej normuje kodeks spółek handlowych. Wspomniana regulacja prawna stanowi, że na jedną akcję nie może przypadać więcej niż jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chyba, że jest to akcja uprzywilejowana, wówczas na taką akcję przypadają dwa głosy.