Jak działa giełda

Giełda papierów wartościowych w największym skrócie to miejsce, w którym dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych. Aby lepiej poznać specyfikę działania tego miejsca należy przyjrzeć się postaciom, dzięki którym giełda działa. Na giełdzie wyróżniamy trzech głównych uczestników: sprzedawcę (skarb państwa, banki, instytucje, fundacje, organizacje, które posiadają osobowość prawną), kupującego (inwestorzy, osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz pośrednika czyli maklera. W Polsce giełda papierów wartościowych siedzibę ma w Warszawie. Tam właśnie dochodzi do najważniejszych wydarzeń, odbijających się na gospodarce rynkowej. Do obiegu giełdowego dopuszcza się takie papiery wartościowe jak: akcje, obligacje, weksle, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz ich pochodne, czyli: jednostki indeksowe, kontrakty terminowe, opcje. Warszawska giełda papierów wartościowych skupia swą działalność wokół rynku wtórnego. Do najważniejszych indeksów giełdowych zaliczamy: WIG, WIG20, mWIG40. Giełda działa według ustalonego harmonogramu, który zawiera w sobie następujące fazy: przyjmowanie zleceń na otwarcie sesji, otwarcie właściwe, notowanie ciągłe, przyjmowanie zleceń na zamknięcie sesji oraz dogrywka.