Indeks giełdowy i jego funkcje

Indeks giełdowy jest to statystyczna miara pokazująca jak zmieniają się ceny grupy wybranych spółek w określonym czasie. Początkowo konstruowano indeksy w celu zademonstrowania zmian cen akcji spółek notowanych na giełdzie, które następowały w krótkim okresie. W okresie, gdy ceny były liczone i podawane bez użycia komputerów liczba spółek tworzących indeks została zredukowana do największych firm na rynku. Z czasem inwestorzy zaczęli poszukiwać sposobu na pomiar i porównania długookresowych stóp zwrotu z ich portfeli oraz klasyfikacji sektorowej danych grup spółek. Era komputerowa przyniosła wielość indeksów opisujących szczegółowo zachowanie rynków lub sektorów. Indeks giełdowy oblicza się na podstawie wyceny akcji danych spółek giełdowych. Zwykle jest on średnią ważoną kursów akcji najważniejszych spółek na danej giełdzie, która jest na bieżąco korygowana tak, aby zmiany kursów nie miały wpływu na wysokość danego indeksu. Indeks giełdowy w znaczący sposób wpływa na zachowanie się inwestorów giełdowych. Zmiany wartości indeksu wiele mówią o poziomie zwrotu na rynku oraz kierunku ruchu cen. Indeks zawiera kilkanaście, kilkadziesiąt spółek o największej kapitalizacji i płynności na danym rynku. Indeks giełdowy spełnia następujące funkcje: jest całościową informacją o sytuacji na rynku lub jego segmentach, jest instrumentem głównym dla instrumentów pochodnych, a także punktem odniesienia w ocenie skuteczności inwestowania. Poza tym stanowi specjalistyczne narzędzie dla inwestorów używane do budowy własnych wskaźników giełdowych oraz zastępuje portfel rynkowy.