Emisje papierów wartościowych

Emisję papierów wartościowych można rozumieć, jako: wystawienie standaryzowanych papierów wartościowych przez emitenta z propozycją ich nabycia w drodze publicznej subskrypcji lub jako wszystkie papiery wartościowe wystawione w ramach emisji określanej szeregiem powiązanych ze sobą czynności prawnych. W pierwszym rozumieniu podmiotem wystawiającym papiery wartościowe może być spółka akcyjna wystawiająca akcje, Skarb Państwa, czy podmiot emitujący obligacje. Możliwe są dwa sposoby wprowadzania akcji na giełdę: oferta publiczna i prywatna. Proces emisji papierów wartościowych rozpoczyna się od momentu zaproponowania przez emitenta nabycia papierów wartościowych, zaś kończy w momencie wykonania ostatniej czynności prawnej lub faktycznej, dzięki którym papiery wartościowe stają się samodzielnym bytem w obrocie prawnym. Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nadanie papierom wartościowym samodzielnego bytu prawnego jest zależne od różnych czynności faktycznych lub prawnych. W drugim rozumieniu-, jako wszystkich papierów wartościowych wystawionych w ramach emisji. W ramach jednej emisji mogą wystąpić różne serie papierów wartościowych. Jako serię papierów wartościowych rozumie się wystawianie pewnej liczby papierów wartościowych o identycznych cechach. Jeżeli cechy papieru są zindywidualizowane, używa się wyłącznie określenia „wystawienia papieru wartościowego”.