Emisja akcji spółki

Z założeniem spółki akcyjnej wiąże się kilka korzyści, jak na przykład możliwość emisji akcji i obligacji. Taka emisja akcji jest często sposobem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Wyróżnić można w tym miejscu wiele rodzajów akcji, przede wszystkim na pierwszym miejscu należy wymienić akcje imienne. Na dokumencie potwierdzającym nabycie akcji imiennej, znajduje się imię i nazwisko właściciela, i swoje funkcje akcja może spełniać tylko w przypadku, gdy chce z niej skorzystać właściciel akcji. Innym rodzajem emitowanych akcji przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne w naszym kraju są akcje na okaziciela. Na dokumencie akcji nie ma zawartego nazwiska, prawo do tej akcji posiada jego aktualny właściciel. Ważnymi rodzajami akcji są również akcje aportowe i pieniężne. Specjalną formą akcji są akcje uprzywilejowane, które najczęściej znajdują się w rękach wspólników spółki i dają prawo do posiadania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Każda wyemitowana akcja by była ważna musi zawierać pewne określone wiadomości, do których należą między innymi określenie serii akcji, nazwę i siedzibę spółki, która wyemitowała akcję, oraz, gdy są to akcje imienne, to muszą posiadać imię i nazwisko nabywcy. Duże spółki oferują możliwość zakupu i sprzedaży akcji na giełdzie papierów wartościowych. Im wyższa cena za jedną akcję, tym lepsza pozycja całej spółki w hierarchii spółek akcyjnych.