Działalność biegłego rewidenta

Wiele naszych działań poddaje się pod czyjąś, z góry wyznaczoną kontrolę. Jesteśmy wówczas sprawdzani pod kątem naszej wiarygodności, uczciwości, poziomu przekazywania prawdziwych, zgodnych z rzeczywistym stanem wiadomości i faktów. Każda spółka akcyjna musi sporządzać w pewnych sytuacjach sprawozdania finansowe. Zawierają one informacje o pozycji spółki na rynku, o poniesionych zyskach i stratach z poszczególnym wyodrębnieniem i opisem. Aby takie sprawozdanie stało się rzeczowym dokumentem musi zostać zaakceptowane przez odpowiednią osobę. Funkcję sprawdzającą sprawuje tzw. rewident. Jego głównym zadaniem jest wyszukanie ewentualnych błędów rachunkowych oraz merytorycznych. Po pozytywnym przejściu testu na wiarygodność i prawdziwość sprawozdanie finansowe zostaje zatwierdzone a zarząd może dalej prowadzić swój interesy. Rewident zajmuje się również prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz rachunkowych, zajmuje się także doradztwem w problemowych sytuacjach. Tworzy różnego rodzaju ekspertyzy oraz analizy, wystawia opinie ekonomiczne, finansowe, rachunkowe. Rewident także obecny jest przy ogłaszaniu upadłości spółki lub jej likwidacji. Działalność rewidenta opiera się także o organizowanie szkoleń oraz wydawanie biuletynów czy książek informacyjnych dotyczących świata rachunkowości, ekonomii oraz finansów.