Czym są obligacje

Na rynku papierów wartościowych emitowane są dokumenty różnego typu, posiadające rozmaite funkcje oraz charakter. Jednym z rodzajów papierów wartościowych są obligacje. Podstawową cechą obligacji jest istota przynoszenia stałego dochodu. Obligacje należą do grupy papierów wartościowych wierzycielskich, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela . Obligację występują w formie imiennej oraz na okaziciela. Emitentem obligacji może być skarb państwa, banki, podmioty społeczne posiadające osobowość prawną, fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Nabywcą obligacji natomiast mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do podstawowych funkcji obligacji zaliczamy funkcję: pożyczkową, lokalizacyjną, płatniczą, gwarancyjną oraz obiegową. Obligacje mogą być emitowane w kraju oraz poza jego granicami. Ponadto obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe bądź zmienne. Posiadają także zabezpieczenie pod postacią hipoteki lub innych papierów wartościowych. Obligacje dają możliwość zawiązania współpracy z emitentem na krótki, średni lub długi okres czasu. To daje komfort działania zarówno emitentowi, jak i nabywcy. Jak każda inwestycja obligacje wiążą się z ryzykiem. Jest ono uzależnione od warunków, według których nabywamy papier wartościowy.