Czym jest dywidenda?

Dywidenda jest to kwota stanowiąca podział zysku spółki. Wypłacana jest akcjonariuszom, a jej wysokość zależna jest od zysku wypracowanego w danym okresie. O jej wypłaceniu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, w której skład wchodzą wszyscy właściciele firmy. Walne zgromadzenie obraduje po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy. Żeby nabyć prawo do dywidendy należy zorientować się w biurze maklerskim, w którym dniu ostatecznie można kupić akcje. Zakup musi nastąpić, co najmniej kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy. Dywidendę wypłaca się wyłącznie w roku, w którym spółka wypracowała zysk. Wszystkie akcje zwykłe dają prawo do jednakowej dywidendy. Tylko akcje uprzywilejowane dają prawo do wyższej dywidendy. Dywidendę wypłaca się wszystkim akcjonariuszom posiadającym walory spółki w dniu, przyjętym, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Może być wypłacana w gotówce, w postaci akcji lub w obu formach jednocześnie. Od dywidendy płacony jest podatek od zysków kapitałowych. Podatek od dochodu z dywidendy od spółki mającej siedzibę na terytorium Polski ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Dywidenda stanowi przychód podatnika od czasu, gdy zostanie oddana mu do jego dyspozycji i wtedy należy ująć ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie ma znaczenia rok zaksięgowania zysku spółki. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane, co do należnej wysokości dywidendy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela decyduje o utracie tego przywileju.