Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna koncentruje się na spółce emitującej papiery wartościowe oraz na jej otoczeniu ekonomicznym. Jej celem jest monitorowanie i klasyfikowanie aktywów finansowych uwzględniając ich, jakość inwestycyjną. Analitycy fundamentalni po określeniu wartości wewnętrznej spółki, porównują wycenę z ceną rynkową w celu określenia dalszego rozwoju wypadków. Jeżeli zadecydują, że spółka wyceniana jest przez rynek poniżej jej wartości wewnętrznej, będą rekomendować jej kupno. Natomiast, gdy cena spółki na rynku jest zbyt wysoka, polecą swoim klientom jej sprzedaż. Wyceniając firmę analitycy koncentrują się na czynnikach tj. obecna i przyszła sytuacja makroekonomiczna regionu i kraju, wysokość stóp procentowych, możliwości rozwoju branży, przepływy gotówkowe przedsiębiorstwa, prognoza zysków i dywidend. Wyceny analizy fundamentalnej, (choć często są jedynymi wskazówkami) nie są do końca precyzyjne, gdyż opierają się na subiektywnych założeniach autorów. Wnioski po analizie fundamentalnej można analizować po minimum trzech latach działalności spółki. Zadowalający efekt uzyskuje się po 5 latach analizy wyników spółki. Analiza fundamentalna składa się z następujących etapów: analizy makroekonomicznej, analizy sektorowej, analizy sytuacyjnej firmy, analizy finansowej spółki oraz z wyceny akcji. W praktycznym inwestowaniu analiza fundamentalna nie daje efektów znacząco lepszych od przeciętnych.