gielda

Co to są produkty strukturyzowane

Giełda papierów wartościowych jest tworem złożonym oraz kompleksowym. Złożoność polega na rozbudowanej specyfikacji ogólnej działalności oraz różnorodności oferowanych usług. Kompleksowe działanie wyrażone jest w czynnościach zadowalających zarówno tych, którzy oferują szeroko pojęty towar oraz tych, którzy owy towar nabywają. Dokonuje się to za obopólną zgodą oraz za ustaloną odpowiednio wcześniej cenę. Produkty strukturyzowane wchodzą w skład oferowanych na giełdzie towarów. Innymi słowy produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi do pomnażania swoich zysków. Ich cena zależy od wartości poszczególnych wskaźników rynkowych. Emisją produktów strukturyzowanych zajmują się domy maklerskie oraz banki. Produkty strukturyzowane opatrzone są prospektem emisyjnym określającym przede wszystkim ryzyko inwestycji. Przykładami produktów strukturyzowanych mogą być certyfikaty np. certyfikat dyskontowy, który charakteryzuje się umiarkowanym stopniem ryzyka oraz zysku, umożliwiaj kupno wskaźnika rynkowego za niższą cenę. Do wskaźników rynkowych zaliczamy: kursy akcji, indeksy giełdowe, stopy procentowe, kursy walut, ceny surowców, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny oraz produktów rolnych zwłaszcza zbóż. Produkty strukturyzowane stają się bezpieczną a dzięki temu opłacalną inwestycją.