inwestycje

Certyfikat inwestycyjny jako papier wartościowy

Na rynku kapitałowym istnieje wiele dokumentów, które posiadają realną wartość finansową. Każdy papier wartościowy konotuje prawa majątkowe oraz roszczeniowe, które przekazywane są na nabywcę w chwili zapłacenia określonej wcześniej ceny. Takim papierem wartościowym jest certyfikat inwestycyjny. Jest on emitowany przez fundusze inwestycyjne. Wyceny certyfikatów inwestycyjnych dokonuje się albo przy codziennej sesji albo w inny sposób nie przekraczający okresu trzech miesięcy. Certyfikaty inwestycyjne dają możliwość funduszom inwestycyjnym na szerokie spektrum działań strategicznych, takich jak: inwestycje terminowe, walutowe, udziałowe. Celem funduszy inwestycyjnych jest pomnażanie środków finansowych (wpłacanych przez członków owych funduszy) poprzez inwestowanie w papiery wartościowe. Dokonuje się tego w dwojaki sposób. Po pierwsze w drodze sprzedawania i odkupywania udziałów od uczestników funduszu inwestycyjnego. Tę drogę wybierają fundusze inwestycyjne otwarte oraz otwarte specjalistyczne. Po drugie poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Tego dokonują fundusze inwestycyjne zamknięte. Emitowane papiery wartościowe są na okaziciela dzięki czemu są rejestrowane na giełdzie. Tak działający fundusz inwestycyjny zamknięty może na zlecenie działać przez określony w umowie czas.