Akcje na okaziciela i imienne

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie spółek handlowych, prawo do emisji akcji przysługuje tylko i wyłącznie spółkom akcyjnym i spółkom komandytowo-akcyjnym. Wspomniany powyżej kodeks wskazuje wiele rodzajów akcji, które mogą być wydawane przez władze spółki. Jednymi z najważniejszych rodzajów są akcje imienne i na okaziciela. Ich istota zawarta jest w samej nazwie. Z akcji imiennych, wszystkie uprawnienia związane z byciem ich właścicielem przysługują tylko i wyłącznie osobom, które mogą wykazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość, tożsamym z tym, zapisanym na dokumencie akcji. Za akcjonariusza spółki, władze spółki uważają osobę, która została wpisana do tak zwanej księgi akcyjnej. Akcje spółek mogą być sprzedawane i kupowane na parkiecie giełdowym. Od dawna akcje są najpopularniejszym instrumentem finansowym, który jest nabywany na giełdzie papierów wartościowych. W naszym kraju jest notowanych ponad czterysta trzydzieści spółek. Wyżej zostało powiedziane, że każda spółka prowadzi księgę akcyjną. Wpisani są do niej wszyscy akcjonariusze, łącznie z ich siedzibą i wysokością wpłat. Księgę akcyjną prowadzi zarząd każdej spółki. Innym typem akcji, są akcje na okaziciela. Uprawnienia z posiadania takiej akcji przysługują każdemu posiadaczowi akcji. Do innych rodzajów akcji, które mogą być emitowane przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne należą akcje aportowe i gotówkowe, czy akcje uprzywilejowane.