Akcje jako papier wartościowy

Akcje w odróżnieniu od obligacji przynoszą zmienny dochód. Uzależniony on jest od procentowego udziału w spółce akcyjnej. Akcje jako papiery wartościowe związane są z tworzeniem oraz funkcjonowaniem spółek akcyjnych. Akcje są swoistym rodzajem gwarancji dotyczącej poziomu odpowiedzialności jako członka spółki. Akcje, tak jak w przypadku obligacji występują w formie imiennej oraz na okaziciela. Występują w formie gotówkowej i aportowej, zwykłej i uprzywilejowanej, użytkowej i założycielskiej. Wyróżniamy trzy główne wartości, jakie posiadają akcje. Pierwszą jest wartość emisyjna. Występuje ona na rynku pierwotnym, wartość emisyjna nie może być mniejsza od wartości nominalnej. Drugim rodzajem jest wartość rynkowa. Ta występuje na rynku wtórnym, a jej wysokość kształtuje się w zależności od prawa popytu oraz podaży. Trzecim rodzajem jest wartość nominalna. Określa ona akcje należące do jednej spółki, które opiewają na tę samą kwotę. Wartość ta określa, jaka część kapitału akcyjnego jest w posiadaniu akcjonariusza. Na akcjonariusza, który wszedł w posiadanie akcji spływają określone prawa majątkowe oraz korporacyjne. Dają mu możliwość włączenia się do podejmowania decyzji oraz czerpania z tego tytułu profitów na swoją korzyść. W tym przypadku emitentami mogą być wyłącznie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.