Akcje i jej rodzaje

Akcja to narzędzie finansowe dające prawo do własności części przedsiębiorstwa, zwanego spółką akcyjną. Wyróżnia się akcje imienne lub na okaziciela. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być jedynie akcje na okaziciela. Ze względu na uprawnienia akcje dzieli się na: zwykłe lub uprzywilejowane. Uprzywilejowanie może wiązać się z wielkością przysługującej dywidendy, liczbą głosów na walnym zgromadzeniu czy szczególnych uprawnień przy postępowaniu likwidacyjnym spółki. Posiadacz akcji danej firmy jest właścicielem tej firmy w części odpowiadającej udziałowi posiadanych akcji w całości akcji firmy. Akcja daje właścicielowi prawo posiadania wpływu na funkcjonowanie firmy zależne od posiadanych udziałów. Posiadacz akcji zyskuje również prawo do części przychodów, która pozostaje po odjęciu kosztów, podatków i aktywów przedsiębiorstwa. Akcje zwykle przynoszą dochody wypłacane okresowo (dywidenda) oraz prawo do udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez uczestnictwo w głosowaniu na zebraniu akcjonariuszy. Akcje notowane są na giełdzie, gdzie sprzedawcy i nabywcy handlują nimi za pośrednictwem maklerów giełdowych. Wtedy spółka nazywana jest giełdową lub publiczną. Akcja będąca prawem do własności nie ma okresu, w którym wygasa. W miarę napływu nowych informacji ceny akcji znacząco wahają się. Emisja akcji i sprzedawanie ich na giełdzie jest sposobem finansowania działalności spółki akcyjnej.