1

2

3

4

5

 

Akcje jako papier wartościowy

Akcje w odróżnieniu od obligacji przynoszą zmienny dochód. Uzależniony on jest od procentowego udziału w spółce akcyjnej. Akcje jako papiery wartościowe związane są z tworzeniem oraz funkcjonowaniem spółek akcyjnych. Akcje są swoistym rodzajem gwarancji dotyczącej poziomu odpowiedzialności jako członka spółki. Akcje, tak jak w przypadku obligacji występują w formie imiennej oraz na okaziciela. Występują w formie gotówkowej i aportowej, zwykłej i uprzywilejowanej, użytkowej i założycielskiej. Wyróżniamy trzy główne wartości, jakie posiadają akcje. Pierwszą jest wartość emisyjna. Występuje ona na rynku pierwotnym, wartość emisyjna nie może być mniejsza od wartości nominalnej. Drugim rodzajem jest wartość rynkowa. Ta występuje na rynku wtórnym, a jej wysokość kształtuje się w zależności od prawa popytu oraz podaży. Trzecim rodzajem jest wartość nominalna. Określa ona akcje należące do jednej spółki, które opiewają na tę samą kwotę. Wartość ta określa, jaka część kapitału akcyjnego jest w posiadaniu akcjonariusza. Na akcjonariusza, który wszedł w posiadanie akcji spływają określone prawa majątkowe oraz korporacyjne. Dają mu możliwość włączenia się do podejmowania decyzji oraz czerpania z tego tytułu profitów na swoją korzyść. W tym przypadku emitentami mogą być wyłącznie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne.

Czym są obligacje

Na rynku papierów wartościowych emitowane są dokumenty różnego typu, posiadające rozmaite funkcje oraz charakter. Jednym z rodzajów papierów wartościowych są obligacje. Podstawową cechą obligacji jest istota przynoszenia stałego dochodu. Obligacje należą do grupy papierów wartościowych wierzycielskich, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela . Obligację występują w formie imiennej oraz na okaziciela. Emitentem obligacji może być skarb państwa, banki, podmioty społeczne posiadające osobowość prawną, fundacje prowadzące działalność gospodarczą. Nabywcą obligacji natomiast mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do podstawowych funkcji obligacji zaliczamy funkcję: pożyczkową, lokalizacyjną, płatniczą, gwarancyjną oraz obiegową. Obligacje mogą być emitowane w kraju oraz poza jego granicami. Ponadto obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe bądź zmienne. Posiadają także zabezpieczenie pod postacią hipoteki lub innych papierów wartościowych. Obligacje dają możliwość zawiązania współpracy z emitentem na krótki, średni lub długi okres czasu. To daje komfort działania zarówno emitentowi, jak i nabywcy. Jak każda inwestycja obligacje wiążą się z ryzykiem. Jest ono uzależnione od warunków, według których nabywamy papier wartościowy.

Funkcje papierów wartościowych

Papiery wartościowe dają ich posiadaczowi poniekąd władzę oraz procentowy zysk, zazwyczaj zmienny. Zależy on od notowań na giełdzie papierów wartościowych oraz pozycji firmy, które papiery nabyliśmy. Podstawową funkcją, jaką spełniają papiery wartościowe to przenoszenie prawa majątkowego. Do prawa majątkowego uprawniona jest osoba, która aktualnie posiada dokumenty. Do pozostałych funkcji zaliczamy kilka następujących pozycji. Funkcja kredytowa polega na przekazaniu przez nabywcę emitentowi określonej sumy pieniężnej. Funkcja obiegowa związana jest z łatwością przenoszenia praw majątkowych. Funkcja płatnicza daje możliwość posługiwania się nie tylko gotówką ale czekami lub wekslami, które zaliczamy do papierów wartościowych. Funkcja gwarancyjna daje pewność zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji kupna-sprzedaży oraz gwarancję jakości, za pomocą wystawienia odpowiedniego do tego celu dokumentu. Ostatnią jest funkcja legitymacyjna, która umożliwia i ułatwia określenie podmiotów, które są właścicielami danego prawa majątkowego. Przez lata powstało wiele teorii dotyczących samej definicji papierów wartościowych pod które wskazywało się poszczególne ich funkcje. Oto niektóre z tych teorii: dobrej wiary, kontraktowa, emisyjna, kreacyjna. Każda teoria mimo wszystko skupia się na formie tworzonego dokumentu uprawniającego do przeniesienia prawa majątkowego.

Charakterystyka rynku kapitałowego

W codziennych wiadomościach media podają informację dotyczące bieżących zmian zachodzących na giełdzie papierów wartościowych. Większość z nas zapewne nie zwraca na te informacje uwagi. Jednak warto się tym tematem zainteresować. W znacznej mierze przekazane wiadomości stanowią podstawy do zmian zachodzących w strukturze rynkowej, gospodarczej, ekonomicznej i finansowej. Warto zatem poznać charakterystykę rynku kapitałowego, który jest częścią rynku obrotu papierami wartościowymi. Rynek kapitałowy dzieli się na podstawowe dwie grupy: rynek pieniężny oraz kapitałowy. Rynek pieniężny skupia się na realizacji transakcji dotyczących weksli skarbu państwa i weksli kupieckich. Podstawą ich zgodnej realizacji jest zawieranie transakcji długoterminowych. Rynek kapitałowy polega na przenoszeniu funduszy pieniężnych od potencjalnych inwestorów do przedsiębiorców. Rynek kapitałowy zawiera w sobie wszystkie te elementy działalności podmiotów, które są odpowiedzialne za przepływ papierów wartościowych. Rynek kapitałowy dzieli się z kolei na pierwotny i wtórny. Rynek pierwotny skupia się wokół nowych emisji papierów wartościowych. Uczestnikami są emitenci, banki i biura maklerskie. Rynek wtórny z kolei zajmuje się obrotem papierów wartościowych, które wcześniej były emitowane. Tu uczestnikami są przede wszystkim banki, biura maklerskie i giełda.

Jak działa giełda

Giełda papierów wartościowych w największym skrócie to miejsce, w którym dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych. Aby lepiej poznać specyfikę działania tego miejsca należy przyjrzeć się postaciom, dzięki którym giełda działa. Na giełdzie wyróżniamy trzech głównych uczestników: sprzedawcę (skarb państwa, banki, instytucje, fundacje, organizacje, które posiadają osobowość prawną), kupującego (inwestorzy, osoby prawne i fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) oraz pośrednika czyli maklera. W Polsce giełda papierów wartościowych siedzibę ma w Warszawie. Tam właśnie dochodzi do najważniejszych wydarzeń, odbijających się na gospodarce rynkowej. Do obiegu giełdowego dopuszcza się takie papiery wartościowe jak: akcje, obligacje, weksle, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane oraz ich pochodne, czyli: jednostki indeksowe, kontrakty terminowe, opcje. Warszawska giełda papierów wartościowych skupia swą działalność wokół rynku wtórnego. Do najważniejszych indeksów giełdowych zaliczamy: WIG, WIG20, mWIG40. Giełda działa według ustalonego harmonogramu, który zawiera w sobie następujące fazy: przyjmowanie zleceń na otwarcie sesji, otwarcie właściwe, notowanie ciągłe, przyjmowanie zleceń na zamknięcie sesji oraz dogrywka.

Kto nadaje się na inwestora

Aby zostać inwestorem należy posiadać cechy gwarantujące sukces. Oczywiście jest to pojęcie względne, gdyż dla jednego sukcesem będzie zarobienie tysiąca a dla innej osoby milion na koncie będzie dalej niepowodzeniem. Idealny inwestor powinien posiadać przede wszystkim mocne nerwy i umieć trzeźwo myśleć w każdej sytuacji. Podstawą jest również wyznaczanie sobie celów realnych do osiągnięcia w określonym czasie. Różne sposoby na inwestycje wymagają kontentych umiejętności. Giełda potrzebuje ludzi potrafiących myśleć analitycznie, umiejących czytać wykresy i przetwarzać zdobyte informacje. Oczywiście wszystkiego można się z czasem nauczyć. Rynek walutowy wydaje się niektórym inwestorom bardzo skomplikowany, ale po bliższym poznaniu zyskuje wielu amatorów. Najprostszą metodą inwestycji i oszczędzania wydają się lokaty, fundusze inwestycyjne, indywidualne konta emerytalne oraz obligacje. Gwarantują zysk i stwarzają stosunkowo mały procent straty. Musimy pamiętać, że jeżeli jakakolwiek niebezpieczna sytuacja przytrafi się na rynkach to stracimy wszyscy, nie ważne czy inwestujemy, czy trzymamy pieniądze pod materacem. Ważne żeby umiejętnie korzystać z dostępnych środków na pomnażanie kapitału, wtedy będziemy pewni ,że osiągniemy zysk. Ryzyko generuje sukcesy i zyski, dlatego warto zdobywać nowe doświadczenia i uczyć się jak inwestować swoje pieniądze.

Lokaty, obligacje i bony skarbowe

Lokata zdaje się nam bezpiecznym i łatwym sposobem na inwestycję. Poniekąd tak jest, ale żeby przynosiły realne zyski musimy wybrać najlepsze opcje dostosowane do naszych potrzeb. Kluczową sprawa jest oprocentowanie, to ono decyduje jakie zyski osiągniemy. Ważna jest także długość lokaty. Mamy do wyboru lokaty o różnej długości trwania co ułatwia nam wybór korzystnej dla nas opcji. Musimy zastanowić się i określić czy pieniądze zainwestowane mogą być nam szybciej potrzebne. Jeżeli mamy dodatkowe wolne środki gwarantujące zabezpieczenie w razie nieprzewidzianych sytuacji mamy większe ple manewru. Skorzystajmy z wyższego oprocentowania na lokatach. Jeśli nie wypłacimy pieniędzy przed ustalonym terminem, nie stracimy odsetek. Jeśli chcemy dowolnie korzystać ze środków na lokacie mamy taką możliwość. Możemy wypłacać same odsetki, bądź zmniejszać i odnawiać zgromadzony kapitał. Oprocentowanie w tym wypadku jest zmienne i najczęściej rośnie z upływem czasu. Dostępność lokat jest bardzo duża i pozwala inwestować nawet mały kapitał. Banki prześcigają się w skuszeniu klienta lepszą ofertą. Mając dostęp do wolnych środków możemy wykupić obligacje lub bony skarbowe. Po upływie określonego czasu odzyskamy pieniądze oraz zarobione odsetki. Ta forma inwestycji to pożyczka dla państwa na spłatę obecnych zobowiązań.

Bezpieczne inwestycje czy są możliwe

Pewnie wiele osób zastanawia się w co zainwestować oszczędności. Możliwości jest wiele i wiele sposobów na sukces. Każdy powinien wybrać to, co najbardziej mu odpowiada. Całe szczęście nieograniczony dostęp do informacji ułatwia sprawę. Nie tylko możemy czerpać wiedzę na temat czym jest giełda czy jakie inwestycje są opłacalne, ale przede wszystkim mamy dostęp do wszystkich możliwości z domowego zacisza. Szereg biur maklerskich oferuje konta internetowe, dzięki czemu zarządzamy akcjami praktycznie z domu. Jest dostępnych wiele narzędzi pomagającym ze zwykłego człowieka stać się świadomym inwestorem .Wszystko należy od nas i naszych chęci. Początkowe niepowodzenia nie mogą zabierać nam wiary we własne możliwości. Jeżeli świadomie i sukcesywnie będziemy dążyli do wyznaczonego celu w końcu go osiągniemy. Inwestowanie nie jest zabawą ani przyjemnością. To ciężka praca wymagająca dużej wiedzy teoretycznej i samozaparcia. Mamy szereg dostępnych szans na inwestycje i musimy nauczyć się je wykorzystywać. Jak to zrobić? Na początek warto czerpać wiedzę od profesjonalistów, a gdy będziemy już wystarczająco pewni swoich umiejętności, zacząć działać na własną rękę. Droga przez nas wybrana daje możliwość pomnażania swoich pieniędzy oraz stałego zwiększania kapitału, jakim dysponujemy. Na początek nie potrzebujemy obłędnych sum na inwestycje, wystarczy mały wkład aby odnieść sukces.

Pasywne inwestowanie czy przynosi zysk

Aby rozpocząć tak zwane inwestycje pasywne musimy najpierw mieć z czego czerpać dochód. Prosto rzecz ujmując chodzi o nabycie aktywów, z których będziemy czerpać zyski. Możliwości jest wiele. Możemy nabywać nieruchomości w kraju i za granicą, wynajmować je lub sprzedać z zyskiem, nabywając za zarobione pieniądze kolejne aktywa. Możemy również inwestować w grunty rolne, kamienie szlachetne czy złoto. Oczywiście na początku musimy ponieść koszty, i oczekiwać ich zwrotu. Jest to jednak dość dobry sposób na lokowanie kapitału. Mamy również możliwość inwestowania w dzieła sztuki, antyki i inne dobra mogące przynieść nam zysk. Metodą pasywnych inwestycji jest też czerpanie zysku z odsetek od kapitału, czy dywidendy. We wszystkich tych przypadkach osiągamy w miarę stały i bezpieczny zysk, wolny od wielkich niepowodzeń. Chcąc inwestować w aktywa, z których będziemy czerpać dalsze zyski, musimy też brać pod uwagę koszty jakie poniesiemy. Inwestując w mieszkania na wynajem mamy obowiązek utrzymywania nieruchomości w dobrym stanie, remontowania jej, płacenia podatków. Podobnie jest z gruntami. Chcąc, nie chcąc nie da się czerpać korzyści z inwestycji, nic nie inwestując, to zrozumiałe. Nawet otrzymując w spadku aktywa musimy opłacić podatki, a jeżeli korzystamy z ulg, musimy przestrzegać zasad narzuconych przez skarbówkę.

Przepis na sukces

Osiągnięcie stabilnych zysków i posiadanie pieniędzy jest marzeniem każdego człowieka. O ile podobno pieniądze szczęścia nie dają, znacznie upraszczają życie. Ilu było przypadkowych milionerów, którzy po trafieniu upragnionej przez wszystkich 6 w Lotto po kilku tygodniach zostawali z niczym, a wielokrotnie mieli mniej niż przed wygraną. Mogli przecież zainwestować chociaż część pieniędzy a resztę wpłacić na lokatę i żyć z odsetek. Niestety wielu z nich posłuchało niby ekspertów i postanowiło mieć jeszcze więcej niż dostali od losu. Czasami bowiem należy postawić na w miarę bezpieczne metody inwestycji i czerpać długofalowe i stałe zyski. Wielu rekinów biznesu taki sposób inwestowania uważa za nudny, ale czasami bardziej opłacalny. Euforia bywa zwodniczym doradcą i często prowadzi do kłopotów. Niestety nieodpowiedzialne decyzje na giełdzie czy innych rynkach zdarzają się nawet najlepszym, ale warto wyciągać wnioski zarówno z sukcesów, jak i niepowodzeń. Czasami warto rozważyć różne metody inwestowania. Możemy wybrać nieruchomości lub zakup ziemi, z której możemy czerpać dodatkowy zysk, podobnie jak z zakupionej nieruchomości. Takie inwestycje szybko się zwracają i są stosunkowo bezpieczną forma lokowania kapitału. Pozwalają również uzyskać dochody na inne sposoby pomnażania naszych oszczędności.