Archive for marzec, 2013

Charakterystyka warrantów giełdowych

Różnorodność papierów wartościowych dostępnych na giełdzie jest ogromna. Każdy może wybrać coś dla siebie, coś co przyniesie zyski z zachowaniem odpowiedniego stopnia ryzyka. Niebezpieczeństwo złej inwestycji jest często przewidywalne i związane z rodzajem papieru wartościowego. Tak też ma się sprawa z warrantami. Warrant jest to papier wartościowy, który posiada emitenta zobowiązującego się do przekazania określonej wartości finansowej ich właścicielom. Warranty opcyjne, których emitentem są głównie banki lub domy maklerskie dzielą się na cztery grupy warrantywne: europejski warrant kupna, sprzedaży oraz amerykański warrant kupna, sprzedaży. Różnica polega przede wszystkim na terminie, w którym emitent może zakupić lub sprzedać instrument bazowy. Wersja europejska określa ten termin dniem wygaśnięcia lub w dniu otrzymania rozliczenia finansowego. Amerykańska wersja określa termin dniem nie późniejszym niż dzień wygaśnięcia lub dzień otrzymania wpłaty rozliczenia. Bez znaczenia, na jaką wersję zdecyduje się inwestor, obrót warrantami dokonuje się w sesji ciągłej i transakcji kupna-sprzedaży dokonać można podczas trwania sesji giełdowej. Rozliczenie warrantów dokonuje się wyłącznie w formie pieniężnej. Stanowią one część lub wielokrotność innego papieru wartościowego, takiego jak na przykład indeksu giełdowego czy akcji.

Korzystne prawo poboru

Wiele instytucji działa w myśl hasła „kto pierwszy, ten lepszy”. Giełda papierów wartościowych działa właśnie na takiej zasadzie. Tam liczy się głównie refleks połączony z wiedzą i dobrym wyczuciem pewnego zysku. Dodatkowe możliwości posiadaczy papierów wartościowych uprawnia prawo poboru. Istnieje wtedy, gdy dochodzi do nowej emisji akcji. Prawo poboru cechuje przywilej pierwszeństwa. Dotyczy to tych akcjonariuszy, którzy chcą nabyć dodatkowe akcje. Korzystając z prawa poboru dostaje się możliwość nie wpływania w niekorzystny sposób na zyski z posiadanych akcji. Prawo poboru może istnieć w obrocie jako autonomiczny papier wartościowy. Dzięki swoim zaletom staje się prawdziwym kąskiem dla akcjonariuszy. Szczególnie dla tych, którzy chcą nabyć nowe akcje. Za sprawa prawa poboru kupują sobie taką możliwość. Z drugiej strony akcjonariusze, którzy mają stare akcje i nie chcą prawa pierwszeństwa kupna nowo wyemitowanych, mogą to prawo sprzedać za zadowalającą cenę. Faktyczną wartość prawa poboru ustala się wykorzystując działania matematyczne. Dane, które będą niezbędne do obliczenia tej wartości obejmują: ostatni kurs akcji z prawem do poboru, cena emisyjna akcji nowej emisji, liczba akcji z prawem do poboru oraz liczba akcji nowej emisji. Podstawiając wyżej wymienione dane do wzoru otrzymuje się wartość, jaką musi ponieść nabywca chcąc zakupić prawo poboru.

Co to są produkty strukturyzowane

Giełda papierów wartościowych jest tworem złożonym oraz kompleksowym. Złożoność polega na rozbudowanej specyfikacji ogólnej działalności oraz różnorodności oferowanych usług. Kompleksowe działanie wyrażone jest w czynnościach zadowalających zarówno tych, którzy oferują szeroko pojęty towar oraz tych, którzy owy towar nabywają. Dokonuje się to za obopólną zgodą oraz za ustaloną odpowiednio wcześniej cenę. Produkty strukturyzowane wchodzą w skład oferowanych na giełdzie towarów. Innymi słowy produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi wykorzystywanymi do pomnażania swoich zysków. Ich cena zależy od wartości poszczególnych wskaźników rynkowych. Emisją produktów strukturyzowanych zajmują się domy maklerskie oraz banki. Produkty strukturyzowane opatrzone są prospektem emisyjnym określającym przede wszystkim ryzyko inwestycji. Przykładami produktów strukturyzowanych mogą być certyfikaty np. certyfikat dyskontowy, który charakteryzuje się umiarkowanym stopniem ryzyka oraz zysku, umożliwiaj kupno wskaźnika rynkowego za niższą cenę. Do wskaźników rynkowych zaliczamy: kursy akcji, indeksy giełdowe, stopy procentowe, kursy walut, ceny surowców, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny oraz produktów rolnych zwłaszcza zbóż. Produkty strukturyzowane stają się bezpieczną a dzięki temu opłacalną inwestycją.

Certyfikat inwestycyjny jako papier wartościowy

Na rynku kapitałowym istnieje wiele dokumentów, które posiadają realną wartość finansową. Każdy papier wartościowy konotuje prawa majątkowe oraz roszczeniowe, które przekazywane są na nabywcę w chwili zapłacenia określonej wcześniej ceny. Takim papierem wartościowym jest certyfikat inwestycyjny. Jest on emitowany przez fundusze inwestycyjne. Wyceny certyfikatów inwestycyjnych dokonuje się albo przy codziennej sesji albo w inny sposób nie przekraczający okresu trzech miesięcy. Certyfikaty inwestycyjne dają możliwość funduszom inwestycyjnym na szerokie spektrum działań strategicznych, takich jak: inwestycje terminowe, walutowe, udziałowe. Celem funduszy inwestycyjnych jest pomnażanie środków finansowych (wpłacanych przez członków owych funduszy) poprzez inwestowanie w papiery wartościowe. Dokonuje się tego w dwojaki sposób. Po pierwsze w drodze sprzedawania i odkupywania udziałów od uczestników funduszu inwestycyjnego. Tę drogę wybierają fundusze inwestycyjne otwarte oraz otwarte specjalistyczne. Po drugie poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych. Tego dokonują fundusze inwestycyjne zamknięte. Emitowane papiery wartościowe są na okaziciela dzięki czemu są rejestrowane na giełdzie. Tak działający fundusz inwestycyjny zamknięty może na zlecenie działać przez określony w umowie czas.

Uczestnicy giełdy papierów wartościowych

Aby giełda miała możliwość pracowania na czyjś zysk, musi określić konkretną grupę uczestników. Grupa ta zawiera kupców oraz sprzedawców. Często w transakcji kupna-sprzedaży pojawia się pośrednik. Podstawowy podział uczestników wyróżnia następujące grupy, które mogą naprzemiennie raz być kupującym, raz sprzedającym: urzędnicy, samodzielni uczestnicy, pośrednicy oraz goście. Najliczniejszą grupę na giełdzie papierów wartościowych stanowią pośrednicy czyli maklerzy. Pracują oni na zlecenie kupujących bądź sprzedających. Ich miejscem zatrudnienia są domy maklerskie oraz pozostałe instytucje zajmujące się pośrednictwem przy obrocie papierami wartościowymi. Rozróżnia się maklerów wolnych oraz kursowych. Ci pierwsi dokonują transakcji kupna-sprzedaży zarówno w cudzym imieniu i na cudzy rachunek, jak i w swoim imieniu, na swój rachunek. Natomiast maklerzy „specjaliści” czyli kursowi zajmują się obrotem papierów wartościowych konkretnego rodzaju. Są w tej dziedzinie fachowcami. Możliwość dokonywania transakcji we własnym imieniu i na własny rachunek mają także samodzielni uczestnicy. Indywidualnie pracują na swoje zyski. Urzędnicy stanowią grupę ludzi, którzy zostali uprawnieni przez swoje firmy do sprzedaży bezpośredniej. Cechą gości jest brak możliwości zawarcia jakiejkolwiek transakcji.

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych jest miejscem zrzeszającym kupujących oraz sprzedających. Uczestników transakcji w tym pośredników obowiązuje postępowanie regulaminowe. Towary prezentowane na giełdzie określone są za pomocą specyfikacji papierów wartościowych oraz ceny, jaką trzeba ponieść przy przenoszeniu prawa własności. To, co dzieje się na giełdzie podchodzi pod kontrolę państwa. To państwo reguluje oraz udziela wszelkich pozwoleń, w tym koncesji na działalność obrotem papierów wartościowych. Wyróżniamy dwa rodzaje giełdy: państwowa (władzę sprawuje państwo, jest jej właścicielem, w rękach państwa spoczywają decyzje o losach giełdy) oraz korporacyjna (posiada autonomię funkcjonowania, podstawą zaistnienia giełdy jest prawo handlowe a głównymi jej uczestnikami są banki i domy maklerskie). Aby giełda funkcjonowała zgodnie z pierwotnym założeniem należy ustalić pewne zasady. Dotyczą one ustalenia tego, kto może być uczestnikiem na giełdzie papierów wartościowych, stworzenia regulaminu oraz prawnych przepisów, do których uczestnicy za zgodą będą się stosować, organizacji miejsca spotkań, na których odbywać się będą sesje oraz stworzenie władzy giełdy, która będzie trzymać pieczę nad jej działalnością. Dopiero połączenie tych wszystkich elementów da spójną całość organizacyjną, która będzie funkcjonować sprawnie.

Profil inwestora indywidualnego

Giełda obrotu papierami wartościowymi daj ogromne możliwości nie tylko zarabiania ale i poznawania czegoś nowego. Na giełdzie przeciągamy proces edukacji z zakresu ekonomi oraz finansów. Nie musimy korzystać z pomocy maklerów ani dzielić się swoimi zyskami z instytucjami zajmującymi się doradztwem inwestycyjnym. Można na własną rękę zająć się inwestowaniem w papiery wartościowe. Jak kształtuje się profil polskiego indywidualnego inwestora? Po pierwsze to człowiek młody, rządny rozwoju intelektualnego oraz pomnażania swojego majątku. Taki człowiek nie boi się trudnych wyzwań ani ryzyka, które towarzyszy nowym przedsięwzięciom. Zatem młody inwestor musi posiadać odpowiedni poziom wykształcenia z konkretnej dziedziny. Tajniki giełdy zna doskonale, potrafi odnaleźć się w zmaterializowanym świecie. Młody, wykształcony inwestor zazwyczaj pochodzi z dużego miasta. Mieszka w nim, rozumie jego kosmopolityczną funkcję, lubi gdy wokół coś się dzieje. Jest także odważny i lubi postawić na swoje. Na giełdzie czuje się jak ryba w wodzie. Połączenie wiedzy z intuicją oraz wyczuciem sytuacyjnym daje pożądane rezultaty. Posiada analityczny umysł, potrafi wyjść obronną ręką z każdej stresującej sytuacji. Jest znakomitym strategiem. Często giełda nie jest głównym ani jedynym źródłem jego dochodów.

Kilka kroków, które powinien zrobić początkujący inwestor

Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych przypomina grę. Polega ona na licytowaniu, rywalizacji ale przede wszystkim na kontroli emocji oraz pragnień. Giełda papierów wartościowych daje możliwość wzbogacenia się. W przeciągu chwili, tygodni bądź miesięcy możemy dorobić się zadowalającej sumy pieniędzy. Gdy wygrywamy, czyli odnosimy na giełdzie sukces, który pomnaża nasza zyski, stajemy się pewni siebie i chętni do dalszej gry. Jak mawiają „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Niestety często na giełdzie tracimy. Gorączkowanie, intuicyjne i nieprzemyślane decyzje doprowadzić mogą inwestora do bankructwa. Poniesione straty zazwyczaj sprowadzają rozmarzonego uczestnika giełdy o wielkich pieniądzach na ziemie. Podstawową zasadą, którą trzeba obrać przy inwestowaniu jest zasada złotego środka czyli zdrowego rozsądku. Z każdą przyjemnością trzeba umieć skończyć lub ją ograniczać dla własnego dobra. W najgorszym razie inwestor zostanie bez grosza przy duszy dokonując trefnych inwestycji lub stanie się hazardzistą. Jeśli oczywiście inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych traktuje się jako grę. Należy także pamiętać, że na samodzielne decyzje można się zdecydować w momencie poznania świata papierów wartościowych. Często wyłącznie przeczucie staje się krokiem w przepaść porażki. Nikt nie lubi tracić, a zyskać na giełdzie można tylko używając głowy.

Kiedy warto skorzystać z pomocy doradcy inwestycyjnego

Pieniądze czasami przysparzają kłopotów. Zwłaszcza wtedy, gdy rozchodzi się o znaczne sumy. Gdy nie wiemy, co zrobić z posiadaną gotówką warto skorzystać z porad doradcy inwestycyjnego. Osoba, która wykonuje zawód doradcy inwestycyjnego powinna posiadać wszelkie rozbudowane kompetencje umożliwiające zaproponowanie korzystnej dla obu stron pomocy. Doradca inwestycyjny wskaże drogę, którą powinniśmy kroczyć, by nasza przyszłość oraz środki finansowe były bezpieczne oraz w przyszłości dały poczucie bezpieczeństwa. Jeśli inwestycje rozumiemy jako możliwość pomnażania środków finansowych, doradca powinien w tej kwestii okazać się pomocny. Dba bowiem o zasobność finansową nie tylko dużych przedsiębiorstw ale także indywidualnych klientów. Troszczy się o rosnące na koncie procenty, pomnaża je. Dzięki pracy doradcy inwestycyjnego jesteśmy w stanie opracować strategię inwestycyjną, która może być zarówno procesem długo, jak i krótkoterminowym. Doradca inwestycyjny jest znawcą prawa oraz nauk ekonomicznych. Z jego pomocą poznamy instrumenty finansowe potrzebne do zainwestowania, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, czym jest analiza oraz strategia finansowo-inwestycyjna. Jako znawca struktury kapitałowej jest świetną możliwością zabezpieczenia oraz wzrostu swoich zysków. Obecnie na rynku polskim znajduje się około 400 doradców inwestycyjnych.

Działalność biura maklerskiego

Aby inwestować na giełdzie nie trzeba być znawcą. Oczywiście wiedza podstawowa jest konieczna. W przypadku, gdy wiemy już jak działa funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych można bez ograniczeń sprzedawać i kupować. Dokonać tego można za sprawą działalności domów czy biur maklerskich. To instytucje, które posiadają uprawnienia do obrotu papierami wartościowymi. Zazwyczaj współistnieją z bankiem, wcielając się w rolę pośrednika. Zainteresowany w domu maklerskim zakłada rachunek inwestycyjny, na którym dokonuje się transakcji. Tymi zadaniami akurat zajmuje się makler. Do jego podstawowych zadań należy oferowanie papierów wartościowych potencjalnym nabywcom. Odpowiedzialny jest za kupno i sprzedaż papierów wartościowych we własnym imieniu na swój lub cudzy rachunek. Jako fachowiec w swej dziedzinie zawiera umowy wiążące dom maklerski oraz przyszłego inwestora. Prowadzi wszelkie działania ułatwiające inwestorowi prace organizacyjno-administracyjne. Oprócz tworzenia umów archiwizuje dokumenty, analizuje rynek kapitałowy, doradza, odradza, prowadzi rozliczenia, pośredniczy w nabywaniu. Makler ma możliwość ustalenia kursu dnia oraz tzw. kursu specjalisty. Dobry makler powinien stać się naszym przyjacielem, powinniśmy darzyć go zaufaniem oraz szacunkiem ponieważ pomaga nam mnożyć majątek.