Archive for Styczeń, 2013

Wybór konta maklerskiego

Rachunek maklerski może założyć każda osoba pełnoletnia. Zazwyczaj nie ma wymaganej minimalnej kwoty początkowej minimalnej kwoty transakcji czy ograniczeń dotyczących minimalnej liczby akcji. Często osoby rozpoczynające przygodę z giełdą, otwierają rachunek brokerski w banku, w którym posiadają swoje konto osobiste. Przy wyborze rachunku dobrze zwrócić uwagę na możliwość obsługi, czy mimo obsługi internetowej istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z maklerem lub z pracownikiem centrum obsługi klienta. Istnieją domy maklerskie, które oprócz transakcji z poziomu konta internetowego, z telefonów z systemem iOS, Symbian czy Android, oferują aplikacje umożliwiające oferowanie zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych ze smartfona. Znaczącą sprawą przy wyborze rachunku jest wysokość opłaty za jego prowadzenie. Koszt tej usługi na rynku wynosi ok. 50 zł, chociaż zdarzają się nawet dwukrotnie wyższe stawki czy biura maklerskie, które nie pobierają opłat za udostępnienie inwestorom platform do transakcji przez internet. Warto zapoznać się z wysokością prowizji za sprzedaż i zakup instrumentów finansowych. Można ją obniżyć przez rezygnację ze składania zleceń osobiście lub telefonicznie, dokonując transakcji przez internet. Warto także zwrócić uwagę czy dom maklerski pobiera prowizję od całkowitej wartości zlecenia czy od każdej zrealizowanej transakcji. Takie opłaty mogą być czasami bardzo duże.

Czym jest dywidenda?

Dywidenda jest to kwota stanowiąca podział zysku spółki. Wypłacana jest akcjonariuszom, a jej wysokość zależna jest od zysku wypracowanego w danym okresie. O jej wypłaceniu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy, w której skład wchodzą wszyscy właściciele firmy. Walne zgromadzenie obraduje po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy. Żeby nabyć prawo do dywidendy należy zorientować się w biurze maklerskim, w którym dniu ostatecznie można kupić akcje. Zakup musi nastąpić, co najmniej kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy. Dywidendę wypłaca się wyłącznie w roku, w którym spółka wypracowała zysk. Wszystkie akcje zwykłe dają prawo do jednakowej dywidendy. Tylko akcje uprzywilejowane dają prawo do wyższej dywidendy. Dywidendę wypłaca się wszystkim akcjonariuszom posiadającym walory spółki w dniu, przyjętym, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Może być wypłacana w gotówce, w postaci akcji lub w obu formach jednocześnie. Od dywidendy płacony jest podatek od zysków kapitałowych. Podatek od dochodu z dywidendy od spółki mającej siedzibę na terytorium Polski ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu. Dywidenda stanowi przychód podatnika od czasu, gdy zostanie oddana mu do jego dyspozycji i wtedy należy ująć ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie ma znaczenia rok zaksięgowania zysku spółki. Akcje imienne mogą być uprzywilejowane, co do należnej wysokości dywidendy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela decyduje o utracie tego przywileju.

Cechy charakterystyczne cyklu giełdowego

Cykl giełdowy to wzrosty i upadki kursów w okresach (hossa, bessa). Cykle nie są jednostajne, czasami kursy większości akcji wzrastają, czasem spadają. Hossa jest okresem wzrostu, a bessa jest spadkiem wartości akcji. Kursy większości akcji mogą obniżać się pomimo hossy lub rosnąć, kiedy trwa bessa. Hossa i bessa wiążą się ze zmianami kursów większości akcji, co nie równa się temu, że akcje wszystkich firm będą wzrastać podczas hossy lub spadać w okresie bessy. Hossa i bessa są definiowane przez zmiany kursów akcji, jednak zmiany na rynku zależą od cech tj. popyt i podaż na akcje, przewidywania inwestorów oraz zmiany aktywności gospodarczej państwa. Mówiąc o popycie i podaży na akcje zauważa się w czasie hossy wzrost popytu na akcje, który jest wyższy od ich podaży. Wielu inwestujących chce kupić akcje, zaś niewielu sprzedać. W przypadku bessy sytuacja będzie odwrotna. Zmieniający się rynek jest rezultatem przewidywań inwestorów, które często zależne są od tego, co dzieje się w danej chwili na rynku. Hossa oznacza przewidywalne dalsze wzrosty akcji, inwestorzy chcą je wykupywać, przez co wzrasta popyt na akcje. Bessa oznacza spadek zainteresowania akcjami. W obrębie zmian aktywności gospodarczej państwa mówi się o hossie-, jako ożywieniu gospodarczemu powiązanego z chętnymi inwestycjami giełdowymi, natomiast bessa jest czasem recesji gospodarczych, kiedy inwestorzy wycofują się z ryzyka inwestycyjnego.

Obligacje i jej rodzaje

Obligacja to papier wartościowy potwierdzający, że jego nabywca udzielił emitentowi pożyczki na warunkach, które emitent zobowiązał się wypełnić w określonym czasie. Można wyróżnić obligacje komunalne i zero kuponowe. Obligacje komunalne są konkurencją dla funduszy unijnych. Obligacje zero kuponowe stanowią szansę na pewny i bezpieczny zysk. Ze względu na sposób ustalenia odsetek, obligacje dzieli się na: obligacje o stałym oprocentowaniu oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu. W obligacjach o stałym oprocentowaniu ustalone jest ono w momencie sprzedaży i obowiązuje do czasu wykupu. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu to takie obligacje, których oprocentowanie oparte jest zwykle o tzw. stopę bazową i powiększone o marżę. Wyróżnia się także: obligacje zamienne, obligacje z prawem poboru (opcyjnie), z opcją wykupu na żądanie, z opcją sprzedaży na żądanie właściciela, obligacje zagraniczne, imienne, euro obligacje, obligacje na okaziciela. Podmiot rozporządzający obligacjami zaciąga w ten sposób pożyczkę, natomiast kupujący dostarcza mu pieniądze. Głównymi kosztami zawierania transakcji obligacjami są prowizje maklerskie. Zwykle są niższe niż akcje, ale jednocześnie zróżnicowane w zależności od biura maklerskiego. Emitentami obligacji mogą być: Skarb Państwa (obligacje skarbowe), przedsiębiorstwa prywatne (obligacje korporacyjne), gminy lub miasta (obligacje komunalne). A zatem podstawowe.

Akcje i jej rodzaje

Akcja to narzędzie finansowe dające prawo do własności części przedsiębiorstwa, zwanego spółką akcyjną. Wyróżnia się akcje imienne lub na okaziciela. Przedmiotem obrotu giełdowego mogą być jedynie akcje na okaziciela. Ze względu na uprawnienia akcje dzieli się na: zwykłe lub uprzywilejowane. Uprzywilejowanie może wiązać się z wielkością przysługującej dywidendy, liczbą głosów na walnym zgromadzeniu czy szczególnych uprawnień przy postępowaniu likwidacyjnym spółki. Posiadacz akcji danej firmy jest właścicielem tej firmy w części odpowiadającej udziałowi posiadanych akcji w całości akcji firmy. Akcja daje właścicielowi prawo posiadania wpływu na funkcjonowanie firmy zależne od posiadanych udziałów. Posiadacz akcji zyskuje również prawo do części przychodów, która pozostaje po odjęciu kosztów, podatków i aktywów przedsiębiorstwa. Akcje zwykle przynoszą dochody wypłacane okresowo (dywidenda) oraz prawo do udziału w zarządzaniu przedsiębiorstwem przez uczestnictwo w głosowaniu na zebraniu akcjonariuszy. Akcje notowane są na giełdzie, gdzie sprzedawcy i nabywcy handlują nimi za pośrednictwem maklerów giełdowych. Wtedy spółka nazywana jest giełdową lub publiczną. Akcja będąca prawem do własności nie ma okresu, w którym wygasa. W miarę napływu nowych informacji ceny akcji znacząco wahają się. Emisja akcji i sprzedawanie ich na giełdzie jest sposobem finansowania działalności spółki akcyjnej.

Rynek pierwotny, a rynek wtórny

Rynek papierów wartościowych obejmuje transakcje długoterminowymi papierami wartościowymi, czyli min akcjami i obligacjami. Rynek papierów wartościowych dzielimy na rynek pierwotny i rynek wtórny. Pierwotny rynek papierów wartościowych to rynek, na którym dokonuje się sprzedaży papierów wartościowych (akcji i obligacji) bezpośrednio przez emitent. Cenę papierów wartościowych ustala w swoim imieniu instytucja wystawiająca akcje i obligacje. Sprzedaż i kupno papierów wartościowych odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich. Głównym zadaniem rynku pierwotnego jest przemieszczanie kapitału do najbardziej efektywnych sektorów gospodarki, rozwój rynku papierów wartościowych, czy też zwiększenie możliwości rozwojowych podmiotów gospodarczych. Rynek wtórny jest dopełnieniem rynku pierwotnego, gdzie proponuje się nabywanie papierów wartościowych od podmiotów innych niż emitent. Własność, która jest sprzedawana należała już wcześniej do kogoś. Rynek wtórny umożliwia transformacje kapitału np.: akcje zmienia w obligacje i odwrotnie. Ponadto wycenia kapitał, dzięki czemu ustala relacje między ceną rynkową, a emisyjną. Inwestor ma również możliwość obserwowania notowanych spółek, dzięki czemu może wyrobić o przyszłych inwestycjach i przewidzieć trendy. Giełda papierów wartościowych w Warszawie wchodzi w skład rynku wtórnego, podobnie jak spółka akcyjna BondSpot. Taka jest zależność GPW w Warszawie od bardzo wielu lat i w najbliższym czasie na pewno nic się nie zmieni w tym zakresie.

Największe giełdy na świecie

Giełdy papierów wartościowych są w każdym kraju na całym świecie, jednak wśród nich największymi, najlepiej prosperującymi i najlepiej zarabiającymi są trzy giełdy w Nowym Jorku, Tokio i NASDAQ nieszerzona z żadnym krajem. Najsłynniejszą giełdą papierów wartościowych jest giełda z główną siedzibą w Nowym Jorku, założona w roku 1974. Ta najprężniej działająca giełda, korzystająca z najnowocześniejszych systemów transakcyjnych zrzesza handel z największych giełd na świecie, jak: Londyn, Paryż, Amsterdam, San Francisco. Kapitał giełdy nowojorskiej wynosi 17000 miliardów dolarów, jej roczne obroty wynoszą 20000 miliardów dolarów. Drugą, co do potęgi giełdą jest National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), giełda niewywodząca się bezpośrednio z jednego kraju, ale zrzeszająca ze sobą inne narody. Powstała w 1971 roku z pierwszym na świecie elektronicznym systemem obrotu papierów wartościowych. Wejście do systemu jest o wiele tańsze i łatwiejsze niż w przypadku tradycyjnych giełd. Dzięki NASDAQ szanse mają wybić się mniejsze spółki, z myślą, o których ta giełda powstała. Znajdująca się na terenie Japonii, a założona w 1878 giełda Tokio Stock Exchange to kolejny giełdowy kolos, chociaż wcale niedoskonały. Sesje odbywają się tutaj dwa razy w ciągu dnia w turach 2 – 2, 5 godzinnych mimo to, giełda świetnie prosperuje i obecnie planuje przejęcie innej dużej giełdy znajdującej się w Singapurze.

Jak powinna funkcjonować giełda

Giełda papierów wartościowych to w najprostszym wyjaśnieniu doskonale zorganizowany i wyspecjalizowany rynek, na którym można kupować i sprzedawać akcje i obligacje i inne dopuszczone do obrotu publicznego papiery. Największe i najsłynniejsze giełdy papierów wartościowych (znane też, jako giełdy pieniężne) znajdują się w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Paryżu, Amsterdamie. Giełda papierów wartościowych znajduje się również w Warszawie. Warunków, jakie musi spełniać giełda, by móc funkcjonować jest wiele. Jednym z najważniejszych jest umożliwienie przez giełdę równego i rzetelnego dostępu do informacji każdemu z inwestorów, a także doskonale zintegrowany system informatyczny dbający o odpowiedni, precyzyjny i dostatecznie szybki przepływ danych i informacji niezbędnych do funkcjonowania giełdy. Giełdy pełnią również wiele funkcji, jedną z istotniejszych jest funkcja wartościująca, dzięki, której podmioty gospodarcze mają możliwość przeprowadzania rynkowej wyceny. Ważną funkcją jest również funkcja kontrolna, która umożliwia – dzięki nowoczesnym środkom przekazu – inwestorom sprawdzanie rezultatów działań danej spółki oraz kontrolowania pracy zatrudnionych przez siebie menadżerów. Dzięki istnieniu giełdy możemy oszczędzać swoje finanse, ale również, – co jest jej głównym celem – pomnożyć majątek, do tego stopnia, że znacznie się na tym wzbogacimy, istnieje oczywiście ryzyko straty sporego kapitału.

Jak inwestować – koszty inwestowania

Pierwszym krokiem do tego, by móc inwestować jest wybranie odpowiedniego biura maklerskiego. Biuro maklerskie jest pośrednikiem kupna i sprzedaży na rachunek inwestora. W celu dokonania odpowiedniego wyboru biura maklerskiego warto przejrzeć oferty różnych tego typu instytucji, a także zaczerpnąć opinii na ich temat, warto, zatem śledzić rankingi biur maklerskich podawanych przed media. Zawierając współpracę z domami maklerskimi musimy uwzględnić koszty, które nas czekają, wliczając w to rachunek inwestycyjny, opłaty i prowizję. Za rachunek inwestycyjny zapłacimy od 50-200 złotych w zależności od oferty biura. Wysokość prowizji od kupna i sprzedaży akcji uzależniona jest od sprzedaży rachunku, czy jest to standardowy rachunek, czy internetowy, a także formie składania zlecenia, poprzez Internet, telefonicznie, osobiście. Czynnikiem wysokości prowizji jest również wartość inwestycji. Standardowa prowizja za kupno akcji wynosi od 0, 39 do 0, 49 procent wartości transakcji. Gdy sprzedajemy akcje również ponosimy prowizję, która wynosi około 0, 20 procent. Prowizja zawsze jest niższa, jeśli kupna i sprzedaży dokonamy w tym samym dniu. Jeśli już założymy rachunek w domu maklerskim lub przez Internet możemy przejść do złożenia zlecenia. W razie jakichkolwiek niepewności, czy wątpliwości możemy zadzwonić do biura maklerskiego, które ma obowiązek pomóc nam w przypadku problemów ze złożeniem zlecenia, co jest niezwykle ważne, gdyż pomyłka może nas kosztować wysokie pieniądze.

Maklerzy giełdowi – kim są?

Z Maklerami przyjdzie spotkać się, (choć nie zawsze bezpośrednio) każdemu, kto chce zacząć grać na giełdzie papierów wartościowych. Maklerzy giełdowi to, bowiem osoby, które zajmują się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży na giełdach, takich jak: giełda towarowa, czy giełda papierów wartościowych. Maklerzy to zwykle osoby z odpowiednim wykształceniem, ekonomicznym lub prawniczym, zatrudniane są przez biura maklerskie, które bardzo często powiązane są i współpracują z bankami. Osoby fizyczne nie mogą zatrudniać maklerów, ten przywilej leży tylko po stronie instytucji. Maklerzy zarabiają w zależności od przeprowadzonej przez nich transakcji, co stanowi określony procent tej wartości, czasami jednak jest określoną kwotą prowizji od transakcji. Maklerem może zostać w Polsce osoba posiadająca licencję potwierdzającą jego kwalifikacje, którą wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Również i w tej profesji można się rozwijać, jeśli makler przejdzie dodatkowy kurs zostaje maklerem specjalistą i może pracować na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównymi zadaniami maklerów jest oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie, kupowanie lub sprzedawanie papierów wartościowych w swoim imieniu, ale na rachunek zleceniodawcy lub też na własny, czy też pośredniczenie w dokonywaniu zapisu na sprzedaż lub zamianę akcji. Natomiast Makler specjalista może ustalać kurs dnia i ogłosić ofertę specjalisty.